آشنایی با سیستم ثبت پیشنهاد در سایت فریلنسر

این مقاله ترجمه ای از مقاله سایت فریلنسر جهت معرفی ، سیستم رتبه بندی فریلنسران برای کارفرمایان می با[...] مطالعه مقاله